شجره نامه هر خانواده ای را به صورت خودکار و به راحتی بسازید. با اپلیکیشن شجره نامه ساز تنها با وارد کردن اطلاعات جزئی مانند نام و جنسیت افراد یک خانواده، شجرنامه آن خانواده را به صورت خودکار بسازید.